Chuyển cổ phiếu từ HNX sang HoSE từ 1/7/2023
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến việc chậm nhất đến năm 2025 sẽ chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX và UPCoM trong HoSE. HoSE sẽ chuyển trái phiếu niêm yết sang HNX chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến việc chậm nhất đến năm 2025 sẽ chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX và UPCoM trong HoSE.
HoSE sẽ chuyển trái phiếu niêm yết sang HNX chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.
 
Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) thực hiện lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.
 
Dự thảo quy định chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết (UPCoM) theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Cũng theo dự thảo, từ ngày 1/7/2023 chậm nhất hết ngày 31/12/2023 HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 
Trong khi đó, từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6 2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch UPCoM.
 
Đối với HNX, từ ngày 1/7/2023, Sở sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Trong khi đó, lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX sang HoSE được thực hiện như trên.
 
Đối với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết 31/12/2022, HNX  thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thời hạn trên, HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 5 phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
 
HoSE sẽ tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 1/1/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
 
Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX.
 
Bình An

Nguồn: Người đồng hành